ارسال

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومەڵه در مورد مرگ نا بهنگام رفیق هیمن قربانیان


2017-01-29 | ۱۳۹۵-۱۱-۱۰

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که با تاسف فراوان روزشنبه نهم بهمن ماه رفیق هیمن قربانیان یکی از پیشمرگان صفوف کومه له و عضو حزب کمونیست ایران در رویدادی ناگوار جان باخت . او در شرایطی غیرقابل انتظار در محل مسکونی خود در "زرگویز" به زندگی خود پایان داد.

رفیق هیمن درپائیز١٣٦٦ درمحله حاجی آباد سنندج دریک خانوادە زحمتکش دیدە به جهان گشود واز نوجوانی بهمراه سایرافراد خانواده به کارسخت در معادن سنگ مشغول شد وازهمان ایام با اختلاف طبقاتی بین دارا و ندار آشناشد.

هیمن، این جوان متین ومهربان، بعدها درنتیجه سالها رنج و کار درمعادن سنگ و حرفه سنگ کاری درنمای ساختمان، تجارب زیادی کسب کرد ودرمیان رفقا و دوستانش استاد هیمن لقب گرفت.

استاد هیمن این جوان پرشور کە در فعالیتهای کوهنوردی و ورزش با افکارمترقی و آرمان سوسیالیستی آشنا شدە بود، دراوائل سال ١٣٩٤ به صفوف پیشمرگان کومەله پیوست و در پائیز١٣٩٥ به عضویت حزب کمونیست ایران در آمد.

ما ضمن ابراز تاسف عمیق خود از این رویداد ناگوار، همدردی و تسلیت خود را به خانواده و بستگان وی و همه رفقای صفوف کومه له ابراز می داریم

دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٩بهمن ١٣٩٥

آخرین اطلاعیه ها