ارتباط با ما


مقررات نظردهی

در نوشته خود، رعايت ادب، حسن سليقه و تناسب با موضوع را بکنيد. لطفاً:
- از اظهار نظرهای افترا آميز خودداری کنيد. اظهار نظر افترا آميز، اظهار نظری است که به اعتبار اشخاص حقيقی و حقوقی لطمه وارد کند.
- از فرستادن مطالب: غيرقانونی، آزارنده، افترا آميز، توهين آميز، تهديدآميز، مضر، نامودبانه و مطالب با جهتگيری جنسی يا برخورنده از نظر نژادی خودداری کنيد.
- دشنام ندهيد. لطفا از به کار بردن الفاظ زشت و ناسزا که ممکن است ديگران را بيازارد خودداری کنيد.
- از فرستادن پيامهای مزاحمت آميز و ارسال سيل آسای پيامها خودداری کنيد. يک پيام را دوبار نفرستيد و از ارسال پيامهای مشابه خودداری کنيد.
- افشای اطلاعات شخصی خودتان يا هر شخص ديگری پذيرفتنی نيست. (به عنوان مثال: نشانی منزل يا محل کار يا محل تحصيل،
شماره تلفن، آدرس پست الکترونيکی) اين برای ايمنی خود شما و افراد ديگری است که از اين خدمات استفاده می کنند.
- مطالب نامربوط ننويسيد. نوشته های نامربوط ارزش بحث را پائين می آورند و بنابر اين ممکن است حذف شوند.
- تنها به زبان فارسی مطلب بفرستيد. پيام هايی که به زبانی غير از فارسی باشند حذف خواهند شد.
- جعل هويت ممنوع است. خود را به جای ديگری (از جمله اعضا) جا زدن پذيرفته نيست.
- از نام کاربری نامناسب استفاده نکنيد (مبتذل، برخورنده و غيره) .