دایکیکی شورشگیر و دلسوزی کومه له به جی هیشتین


2017-01-29 | ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
komala,cpi

راگه یاندنی کومیته ی دانمارکی حیزبی کمونیستی ایران

به داخیکی زور گرانه وه ئاگادار بووین که دایه سه لته نه موسته فا سولتانی دایکی ئه ندام و کادری حیزبی کمونیستی ایران هاوری سعید بهرامی له ته مه نی ۷۴ سالی دا و دوای یه ک سال و نیو ده ستوپه نجه نه رم کردن له گه ل نه خوشی سه ه تان  دوینی ئیواره بو هه میشه مالئاوایی له ژیان کرد و بو هه میشه به جی هیشتین.

دایه سه لته نه دایکیکی شورشگیر و تیکوشه ر بوو که به دریژایی ته مه نی هه میشه هاوری و پشتیوانی بزوتنه وه ی شورشگیرانه ی کوردستان بوو.

بی گومان به کوچی ئه م دایکه خوشه ویسته گه لیک غه مگین بووین.

به م بونه وه له لایه ن کومیته ی دانمارکی حیزبی کومونیستی ئیرانه وه پر به دل سه ره خوشی له که س و کار و بنه ماله و هه موو هاورییان به تایبه ت هاوری سعید بهرامی و هاوری مهین و بنه ماله ی سه ربه رزیان ده که ین.

یادی به رز و به ریز بیت.