ارسال

وخامت حال محمود صالحی


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

فرزند محمود صالحی در گفتگویی بیان کرد که پزشکی قانونی رژیم اعلام کرده پدرش تحمل حبس را ندارد.
سامرند صالحی فرزند این فعال کارگری با اعلام این خبر گفت، "کلیه‌های پدر که از کار افتاده و متخصص قلب گفته که ۲۵ درصد قلب پدرم کار می‌کند و نیاز به عمل باز قلب و کار گذاشتن باطری دارد."این در حالی است که به رغم توصیه پزشکان و اعلام پزشکی قانونی، این فعال کارگری با تنی بیمار به زندان مرکزی سقز بازگردانده شد. برغم هشدار پزشکان و درخواست های مکرر سازمان ها و نهادهای بین المللی، قوه قضایی رژیم هیچ توجهی به وضعیت محمود صالحی نکرده و با مرخصی وی موافقت نمی کند.

آخرین خبرهای ایران