ارسال

درخواست کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس برای آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

کنفدراسیون اتحادیۀ های کارگری سوئیس در نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی و دیگر فعالین دربند شد.
کنفدراسیون اتحادیۀ های کارگری سوئیس از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اقدامات لازم را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و اسماعیل عبدی که به دلیل دفاع از منافع کارگران، زندانی شده اند، انجام دهند. در پایان این نامه آمده است: « جامعه بین المللی و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس شما را مسئول و پاسخگوی هر گونه بدترشدن وضعیت آنها می داند.»

آخرین خبرهای ایران