ارسال

اعدام پنج زندانی در ارومیه و بندرعباس


2017-11-13| ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

دستگاه قضایی رژیم پنج زندانی را در زندان های ارومیه و بندرعباس اعدام کرد.
روز دوشنبه 22 آبانماه چهار زندانی به اتهام ارتکاب “قتل” در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. همزمان یک زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان بندرعباس اعدام شد. حکم اعدام این زندانی در حالی اجرا شد که از روز سه شنبه 23 آبانماه «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» اجرایی خواهد شد. در همین حال مدیر زندان قزلحصارکرج از آغاز بررسی پرونده های زندانیان جرایم مواد مخدر و تغییر احکام قضایی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام به حبس ابد در این زندان خبر داد.

آخرین خبرهای ایران