ارسال

در محکومیت بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی


2017-11-03 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۲

جمعی از زنان و مردان کارگر منطقه کلاترزان و ژاورود سنندج با انتشار بیانیه ای مشترک، بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی را محکوم کرده و خواستار آزادی وی و سایر کارگران، زندانیان سیاسی و فعالین دربند شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: « بازداشت و به زندان افکندن کارگران و فعالین کارگری بویژه محمود صالحی اولین باری نیست از سوی سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران صورت میگیرد. هنوز مرگ عزیزانمان ستار بهشتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و کوروش بخشنده را فراموش نکرده ایم، به همین خاطر و برای اعتراض به این بی حقوقی ها، ما صراحتا اعلام می داریم که محمود صالحی به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی اش توانایی و تحمل حبس را ندارد و هرگونه مشکلی که برای این فعال کارگری پیش بیاید، متهم ردیف اول دستگاه امنیتی، قوه قضاییه و کل حاکمیت می باشد.»

آخرین خبرهای ایران