ارسال

تجمع اعتراضی کارگران منطقه آزاد اروند


2017-11-05 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

کارگران شاغل در منطقه آزاد اروند در اعتراض به ممنوعیتی که به تازگی برای ورود یکی از نمایندگان کارگران به دفتر اشتغال این منطقه آزاد اقتصادی وضع شده است، تجمع کردند.
این تجمع در مقابل محل استقرار دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند برپا شد و کارگران معترض خواستار پیگیری مطالبات خود از سوی نماینده منتخب خود شدند. از روز شنبه، ۱۳ آبانماه تاکنون از ورود یکی از نمایندگان حقوقی کارگران به دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند جلوگیری شده است.

آخرین خبرهای ایران