ارسال

ادامه اعتراضات به زندانی کردن محمود صالحی


2017-11-07| ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

در ادامه واکنش ها و اعتراضات به بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری، "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه" و جمعی از کارگران و فعالین کارگری با انتشار اطلاعیه هایی خواستار آزادی این فعال کارگری و دیگر فعالین شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده است: «ما دستگیری این کارگر مبارز را که بیماری اش ناشی از سالها تحمل زندان در گذشته و بی توجهی مسئولین در مداوایش بوده است را بشدت محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران و فعالین کارگری هستیم.» از سوی دیگر، جمعی از کارگران و فعالین کارگری نیز در بیانیه ای مشترک، اعلام کردند، ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری معتقدیم فعالیت در راستای احقاق حق، بخصوص ایجاد تشکلهای مستقل و خودساخته کارگران نه تنها نمی تواند جرم تلقی گردد بلکه از بدیهی ترین حقوق اجتماعی ما کارگران میباشد.

آخرین خبرهای ایران