ارسال

گزارشی درباره آخرین وضعیت محمود صالحی


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

بنابه گزارشات منتشره، فعال کارگری دربند "محمود صالحی" تا روز 16 آبانماه به دلیل وضعیت وخیم جسمی اش کماکان در بیمارستان بستری بود.
دکتر معالج نامبرده درباره آخرین وضعیت محمود صالحی گفت: وی باید هر چه زودتر به یکی از شهرهای تهران یا تبریز منتقل شود تا بدلیل ضعیف شدن پومپاژ قلبش برایش باطری بگذارند. همچنین پزشکی قانونی رژیم نیز تائید کرده و بطور کتبی اعلام داشته که حبس برایشان خطرناک است و نباید در زندان بماند. دکترها درباره وضعیت پیش آمده برای محمود صالحی در زندان گفتند: وی دچارحمله قلبی شده است. گفتنی است نامبرده در حالی به بیمارستان منتقل شده که تحت نظر سه مامور دولتى قراردارد و پايش را هم به تخت بسته اند.

آخرین خبرهای ایران