ارسال

اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

به گزارش منشتره، روز سه شنبه 16 آبانماه، کارگران نیروگاه شیروان (شرکت نصب نیرو) در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات، سطح ناچیز دستمزدها و شرایط نامناسب کاری، دست از کار کشیده و مقابل درب ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند.
به گفته کارگران معترض، شمار زیادی از کارگران شاغل در این نیروگاه بیش از یک سال است که حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، عیدی، پاداش و بن کارگری خود را از کارفرما دریافت نکرده اند. آنان افزودند، در سال جاری هیچ مبلغی را از سوی مسئولین نیروگاه دریافت نکرده و غیر از مطالبات معوقه یاد شده، کارگران نیروگاه در یک سال و نیم گذشته دستمزد ماهیانه خود را با تاخیر دریافت کرده‌اند. گفتنی است به دنبال این اعتصاب و تجمع، معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندار شیروان با حضور در میان تجمع کنندگان وعده داد حقوق یک ماه این کارگران هجدهم ماه جاری پرداخت خواهد شد.

آخرین خبرهای ایران