ارسال

اعتصاب و تجمعات کارگران شهرداری سروآباد


2017-11-08| ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

بنابه گزارش دریافتی، بیش از دوهفتە است کە کارگران شهرداری سروآباد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و مقابل شهرداری این شهر تجمع کرده اند.
برپایه این گزارش، کارگران معترض از جمع آوری زبالەهای شهر خودداری کرده و زبالەها در سطح وسیعی تل آنبار شدەاند. این کارگران کە تعداد آنها چهل نفر و اکثرآ متاهل می باشند از ١٥سال تا حداقل ٣ سال سابقە کار دارند. از این تعداد تنها ٨ نفر کارگر رسمی و بقیە کارگر قراداد موقت هستند کە چندین ماه است شهرداری سروآبان حقوق و مزایای آنها را پرداخت نکردە است. این کارگران در طول ٨ماه گذشتە ٢٠٠ هزار تومان دریافت کردەاند. شهرداری سروآباد و مقامات حکومتی در استانداری رژیم در سنندج به جای پاسخگویی بە خواست و مطالبات حق طلبانه کارگران، آنها را تهدید کردەاند اگر بر سر کارهایشان باز نگردند با اخراج روبرو خواهند شد. لازم به ذکر است که این کارگران دو سال و هشت ماه اضافه کاری و همچنین هشت ماه اضافه حقوق خود را دریافت نکرده اند و چند سالی است که حقوق آنان به موقع پرداخته نمی شود و این موضوع معیشت و زندگی خانوادگی آنها را دچار بحران کرده است.

آخرین خبرهای ایران