ارسال

بیانیه کمیته هماهنگی در اعتراض به زندانی کردن محمود صالحی


2017-11-11| ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" با انتشار بیانیه ای، تاکید کرد، بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری راه به جایی نخواهد برد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «صدای اعتراض خود را علیه موج سرکوب اخیر عوامل سرمایه بلند کنیم و اجازه ندهیم تهدید و بازداشت کارگران و فعالین کارگری که جرمی جز احقاق حقوق خود و هم طبقه ای های شان نداشته اند، بیش از این ادامه یابد. زندان جای کارگران نیست. این اختلاسگران و حامیان سود و سرمایه هستند که امنیت را از زندگی کارگران و خیل عظیمی از مردم زحمتکش و محروم جامعه ربوده اند. ما ضمن محکوم نمودن چنین اقدامات سرکوبگرانه ای تاکید می کنیم که مبارزات کارگران برخاسته از شرایط عینی و واقعی زندگی روزمره و فشارهای وارد بر آنها بوده و با دستگیر کردن کارگران و فعالین کارگری، متوقف نخواهد شد.»

آخرین خبرهای ایران