ارسال

بیکاری کارگران پیمانکاری داروسازی کوثر


2017-04-05 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۶

تعدادی از کارگران پیمانکاری داروسازی کوثر از بیکاری خود در سال جدید خبر دادند.
به گفته این کارگران، بیش از 30 کارگر پیمانکاری شاغل در بخش بسته بندی در سال جدید اخراج شده اند. پیش از این کارگران داروسازی کوثر واقع در جاده قدیم تهران از واگذاری ها به بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف روند برون سپاری شده بودند.

آخرین خبرهای ایران