ارسال

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی‌قو


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش منتشره، صبح چهارشنبه 16فروردین ماه، کارگران کارخانه روغن نباتی‌قو برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت 2ماه دستمزد و عیدی و همچنین نداشتن امنیت شغلی، مقابل وزارت کار رژیم دست به تجمع زدند.
این کارگران که بیش از یکصد نفر بودند از روز دوشنبه هفته جاری تاکنون با برپایی تجمعات متعدد مقابل نهادهای دولتی رژیم پیگر مطالبات خود شدند. کارگران معترض با در دست داشتن بنرهایی نسبت تعطیلی کارخانه و بیکاری خود اعتراض کردند. آنان همچنین خواستار دریافت دستمزد ماههای بهمن، اسفند و همچنین بخشی از عیدی سال 95 خود شدند.

آخرین خبرهای ایران