ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران ریسه


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه جمعی از کارگران کارخانه ایران ریسه تاکستان در اعتراض به بهانه تراشی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعدخود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض اعلام کرده اند، به دلیل بهانه گیری های سازمان تامین اجتماعی، بخش قابل توجهی از آنها نمی‌توانند از بازنشستگی تحت قانون "نوسازی صنایع" استفاده کنند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارگران این کارخانه در انتظار اجرایی شدن این قانون هستند. به گفته کارگران این کارخانه، بهانه سازمان تامین اجتماعی برای صدور احکام بازنشستگی کارگران شاغل در این کارخانه و سایر کارگاه ها، "پیش بینی نشدن منابع مالی در بودجه سنواتی" است. بر اساس قانون نوسازی صنایع کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کار دارند، به ازای پنج سالی که باید به بیمه شده ارفاق شود، باید ۵۰ درصد حق بیمه این مدت را دولت و ۵۰ درصد دیگر را کارفرما بپردازد، که در خصوص سهم دولت، تامین اجتماعی مدعی است دو سالی است دولت هیچ منبع مالی برای اجرای این قانون اختصاص نداده و بر این اساس اگر کارگری تمایل به بازنشستگی با استفاده از قانون نوسازی صنایع دارد می‌تواند سهم دولت و یا کارفرما را خودش بپردازد و زودتر بازنشسته شود.

آخرین خبرهای ایران