ارسال

اعتصاب غذای یک روزه کارگران زامیاد


2017-04-18 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

به گزارش منتشره، روز دوشنبه شماری از کارگران کارخانه "زامیاد" در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود از خوردن غذای رستوران کارخانه خودداری کردند.
بیش از 750 کارگر کاخارخانه زامیاد از زیر مجموعه ای شرکت "سایپا" با خوداری از خوردن غذای رستوران این کارخانه خواستار افزایش ده درصدی دستمزدهای خود شدند. کارگران معترض می گویند خواسته آنان رسیدن سطح دستمزدهایشان به دستمزد و مزایای شرکت های هم طراز نظیز " سایپا، سازه گستر سایپا و پارس خودرو" می باشند.

آخرین خبرهای ایران