ارسال

تداوم در عدم پرداخت دستمزد کارگران اتوبوسرانی زابل


2017-04-18 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

به گزارش منتشره، کارگران اتوبوسرانی شهرداری زابل نزدیک به 6 ماه است که حقوق معوقه و عیدی خود را دریافت نکرده اند.
برپایه این گزارش، چند سالی می شود که بهانه کمبود منابع مالی در شهرداری زابل سبب شده تا حقوق کارگران این اداره هر چند ماه یک بار به تعویق بیفتد. در روز های اخیر تعدادی ازکارگران این اداره عنوان کردند که حدود 4 ماه است که نه تنها حقوق آنان پرداخت نشده است بلکه عیدی و پاداش نیز دریافت نکرده اند. یکی از کارگران در این خصوص گفت، اگر بودجه نیست پس مسئولین شهرداری چگونه هر ماه حقوق دریافت می کنند، اگر این روند ادامه داشته باشد ما نیز مجبور به اعتصاب و برپایی تجمع خواهیم بود.

آخرین خبرهای ایران