ارسال

قطعنامه ٥ تشکل کارگرى به مناسبت روز جهانی کارگر


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

پنج تشکل مستقل کارگری قطعنامه ای مشترک به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر منتشر کردند.
در بخشی از این قطعنامه که به امضای "جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام، جمعی از کارگران محور تهران  -  کرج، کارگران پروژه های پارس جنوبی، فعالان کارگری شوش و اندیمشک و فعالان کارگری جنوب" رسیده، آمده است: «به رسمیت شناختن حق تشکل های مستقل کارگری، حق شرکت و دخالت سازمان های مستقل کارگری در تدوین قانون کار، تعیین حداقل مزد براساس هزینۀ متوسط خانوار شهری (بر طبق آمار بودجۀ خانوار)، ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان، رفع هرگونه تبعیض جنسی، دینی، ملی و قومی در استخدام، تصدی مشاغل و مسئولیت ها و حقوق و مزایا، مزد برابر زنان با مردان برای کار برابر و مشابه، حق بیمۀ عمومی بیکاری برای کارگران بیکار و همۀ جویندگان کار، تعطیل رسمی و با حقوق، روز اول ماه مه در همۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنها به کار اشتغال دارند، بازگشت به کار فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواست های کارگری زندانی و اخراج شده اند، رفع اتهام و منع تعقیب قضایی فعالان کارگری، آموزش رایگان در تمام سطوح برای همه، از جمله خواست های فوری اقتصادی و اجتماعی کارگران در ایران است.پنج تشکل مستقل کارگری قطعنامه ای مشترک به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر منتشر کردند

آخرین خبرهای ایران