ارسال

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

بنابه گزارشات منتشره، شمار زیادی از مالباختگان موسسه کاسپین روز شنبه 19 فروردین ماه برای چندمین بار طی چند روز گذشته، تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کنندگان در اعتراض به غارت اموال خود توسط کارگزاران رژیم، بی توجهی مقامات به خواسته ها و مشکلات آنان مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند. گفتتنی است در جریان این تجمع، شماری از مقامات دولتی میان تجمع کنندگان حاضر شدند و به آنان وعده رسیدگی به خواسته هایشان را دادند. معترضان می گویند از آغاز سال نو تاکنون چندین بار دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچکدام از مقامات به وعده های خود عمل نکرده لذا تا رسیدن به حق و حقوق خود دست از تجمع برنخواهند داشت.

آخرین خبرهای ایران