ارسال

ادامه تجمعات کارگران چوب و فلز اردکان


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان "چوفا" در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بیکاری و عدم پرداخت مطالباتشان، مقابل دفتر نماینده مجلس رژیم تجمع کردند.
به گفته معترضان، بیش از 150 کارگر این کارخانه دو ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و کارخانه نیز به طور موقت تعطیل است. این کارگران روز 14 فروردین نیز با تجمع مقابل فرمانداری رژیم خواستار پرداخت مطالباتشان شده بودند.

آخرین خبرهای ایران