ارسال

تخریب یک عمارت باستانی در دزفول


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

یک عمارت متعلق به دوران قاجار در آستانه ثبت در فهرست آثار ملی بدون مجوز تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری های حکومتی، مأموران شهرداری دزفول بدون اخذ مجوز از اداره میراث فرهنگی، عمارت «شیخ عیسی» را که ۱۳۰ سال از ساخت آن گذشته بود، به طور کامل تخریب کردند. بنای شیخ عیسی در آستانه ثبت در فهرست آثار میراث فرهنگی ملی ایران بود. تخریب میراث فرهنگی در ایران مسئله جدیدی نیست. در سال‌های اخیر این مسئله بارها مطرح شده است. در سال ۹۵ بناهای تاریخی بسیاری در معرض تخریب عمدی یا ناشی از بی‌توجهی قرار گرفتند.

آخرین خبرهای ایران