ارسال

بیانیه کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

"کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران" با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از درخواست درمان بهنام ابراهیم زاده، خواستار آزادی این فعال کارگر شدند.
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: « بهنام ابراهیم زاده کارگر و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران بیش از 8 سال است در زندان به سر می برد. علیرغم پیگیری های خانواده وی، این فعال کارگری همچنان از مرخصی استعلاجی محروم است. ما کارگران اعلام می نماییم: بهنام صدای ماست. او بیش از 8 سال است که به خاطر اعتراض به وضعیت زندگی غیر انسانی ما کارگران زندانی است.»

آخرین خبرهای ایران