ارسال

اخراج دهها کارگر شیلات استان گلستان


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 23 فروردین ماه 40 کارگر شاغل در شیلات استان گلستان از کار اخراج شدند.
برپایه این گزارش، مسئولان شیلات استان گلستان به بهانه "نبود نقدینگی و عدم نیاز" بعد از اتمام قرار داد 40 کارگر شاغل در این شیلات از تمدید قرارداد با آنان جلوگیری کرده و دهها تن از آنان را از کار اخراج نمودند. کارگران اخراجی در این خصوص اعلام کردند تنها منبع درآمد آنها کار در این شیلات بود که با اخراج آنان، وضعیت معیشتی خانواده هایشان روز به روز بدتر خواهد شد.

آخرین خبرهای ایران