ارسال

تجمع و راهپیمایی کارگران کارخانه قند ممسنی


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

ارگران بیکار شده کارخانه قند ممسنی در اعتراض به بیکارشدن و عدم پرداخت ماه ها حقوق، حق بیمه و دیگر مطالباتشان در شهر رستم واقع در استان فارس راهپیمایی کردند.
کارگران معترض سپس با تجمع مقابل فرمانداری رژیم و سردادن شعار "منزلت، معیشت حق مسلم ماست"، خواستار احقاق حقوقشان شدند. کارخانه قند ممسنی مردادماه سال ۹۵ تعطیل و همه کارگران آن بیکار شدند. این کارگران پیش از این نیز در اعتراض به بی توجهی نسبت به مطالباتشان دست به تجمع مقابل درب کارخانه زده بودند.

آخرین خبرهای ایران