ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مراغ


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش منتشره، شماری از کارگران شرکت "مراغ" پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود دراعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند. برپایه این گزارش، کارگران شرکت مراغ پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود، بعد از یک سال شنیدن وعده های تکراری و بدون عمل پیمانکار و فشار اقتصادی، سکوت خود را شکستند و برای دریافت مطالبات یکساله شان مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند. گفتنی است این کارگران سال گذشته نیز برای دریافت مطالبات معوقه خود چندین بار دست به تجمع زده بودند ولی پیمانکار هر بار با وعده پرداخت دستمزد، کارگران را متفرق می کرد. کارگران معترض طی نامه ایی خطاب به مسئولین این پروژه اعلام کرده اند اینبار دیگر به وعده های آنان توجهی نخواهند کرد و تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمع ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران