ارسال

تجمع مالباختگان موسسه نگین غرب تهران


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایرنا" روز یکشبنه بیش از دویست نفر از مالباختگان موسسه نگین غرب تهران مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع کنندگان که از ساعت اولیه صبح مقابل مجلس تجمع کرده بودند، به 13سال بلا تکلیفی و همچنین عدم تحویل واحدهای مسکونی خود اعتراض کرده و از مقامات دولتی خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. یکی از تجمع کنندگان به نمایندگی از سایرین اعلام کرد دولت باید بداند ما تا دریافت جواب روشن و قانع کننده ایی دست از تجمع برنخواهیم داشت.

آخرین خبرهای ایران