ارسال

راهپیمایی و تجمع اعتراضی جوانان دستفروش در آبادان


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

جوانان دستفروش بازار ته لنجی های آبادان در اعتراض به جمع آوری و وعده های دروغین شهرداری تحت لوای طرح ساماندهی، دست به راهپیمایی و تجمع در خیابان "خمینی" این شهر زدند.
شهرداری آبادان طی روزهای اخیر برای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان خیابان خمینی اقدام به انتقال به دست فروشان بازار شب کرد. معترضان می گویند، با توجه به جمع آوری دستفروشان بازار ته لنجی ها از سوی شورای شهر و شهرداری قرار بود محلی برای شروع به کار این افراد در بازار شب آبادان در اختیار آنها قرار گیرد اما این وعده ها دروغ از آب درآمد. در همین حال بازار شب آبادان نزدیک به یک سال است که به خاطر قطعی برق به صورت تعطیل در آمده است.

آخرین خبرهای ایران