ارسال

ادامه تجمعات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

حدود ۳۰۰ نفر از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و سنوات بازنشستگی شان برای سومین بار دست به تجمع زدند.
معترضان با تجمع مقابل استانداری رژیم خواستار احقاق حقوقشان شدند. باوجود آنکه این تجمع، سومین تجمع کارگران مخابرات راه دور شیراز در 10 روز گذشته بوده است اما هنوز کارفرما به تعهدات خود عمل نکرده است. این کارگران می‌گویند، ادامه بی توجهی کارفرما باعث شده است تا دستکم ۱۲۰۰ نفر از کارگرانی که در گذشته برای این واحد صنعتی مشغول کار بودند با مشکل روبرو شوند.

آخرین خبرهای ایران