ارسال

برگزارى مارش اول ماه مى و شب همبستگی با جنبش کارگری در دانمارک


2017-05-03 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

روز ١ مى با شرکت هزاران نفر از مردم دانمارک، احزاب و سنديکاهاى کارگرى در کپنهاگ دانمارک مارش بزرگداشت روز جهانى کارگر برگزار شد.
اين مارش با سخنرانى هايى پيرامون خواست و مطالبات کارگران و پشتيبانى از کارگران جهان علل خصوص کارگران ايران و ترکيه شروع و سپس در تجمعى چندين هزار نفرى شعار زنده باد ٣٠ ساعت کار در هفته مطرح شد.  لازم به ذکر است رفقاى حزب کمونيست ايران واحد دانمارک نيز در اين مارش حضور فعال داشته و با پخش اطلاعيه و اسناد حزبى و برپايى ميز کتاب و همچنين بحث و گفتگو با مراجعين اين روز را گرامى داشتند.  همزمان، با فراخوان کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد دانمارک و کانون پوينده، در کتابخانه پوينده و با حضور جمعى از فعالين چپ و کمونيست در دانمارک شب همبستگى با جنبش کارگرى ايران برگزار شد. اين مراسم باسرود انترناسيونال سرود همبستگى طبقه کارگر شروع و سپس ترتيب برنامه ها از طرف رفيق على آزاد اعلام شد.  سپس رفيق اسعد رستمى عضو کميته مرکزى کومه له طى سخنانی بحثى در مورد وضعيت جنبش کارگرى در ايران  ارائه دادند که در بحثهاى خود پيشرفتها و موانع و اصلي ترين مطالبات طبقه ى کارگر را مورد بحث و بررسی قرار داد. در ادامه چندتن دیگر از رفقا به وضعیت جنبش کارگری در دانمارک و تاریخچه اول ماه مه پرداختند. اين نشست با پرسش و پاسخ از سخنرانان ادامه يافت و در فضايى رفيقانه و صميمى به کار خود پايان داد.

آخرین خبرهای ایران