ارسال

ادامه اعتصاب کارگران کارخانه فولاد خراسان


2017-05-05 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۵

کارگران پیمانی کارخانه فولاد خراسان روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی به اعتصابشان ادامه دادند.
کارگران فولاد خراسان نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه، عدم امنیت شغلی و اخراج کارگران پیمانی، تفاوت عظیم بین حقوق کارگران و حقوق و مزایای مدیران این کارخانه معترض بوده و خواستار پرداخت معوقات مزدی شان هستند.

آخرین خبرهای ایران