ارسال

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست


2017-05-06 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در خصوص فاجعه جانباختن شماری از کارگران معدن آزادشهر گلستان اطلاعیه ایی صادر نمود.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است، جانباختن کارگران معدن آزادشهر ترازنامه کلیت رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران متحد آنها در قتل عمدی کارگران است که البته تنها محدود به این حادثه نیست به طوری که سالیانه به طور متوسط 50 کارگر معدن به دلیل فقدان شرایط ایمنی لازم و بهره کشی غیر انسانی و افسارگسیخته صاحبان و مدیران آنها، جان خود را از دست می دهند. کارگران ایران از طریق ایجاد تشکل های سراسری خود، با افشاء پیگر و مداوم شرایط مذلت بار تحمیل شده  به آن ها در محیط کار و اقدامات اعتراضی متحد و همبسته است که میتوانند به مقابله با سوانحی نظیر سوانح معدن آزادشهر، پلاسکو و ... به مقابله برخیزند.

آخرین خبرهای ایران