ارسال

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی پردیس


2017-05-07 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۷

کارگران و کارکنان پتروشیمی پردیس در اعتراض به نادیده گرفتن اصول ایمنی از سوی کارفرما و سوءمدیریت دست به تجمع زده و خواستار ایمن سازی محیط کار و برکناری مدیریت شدند.
معترضان می گویند، هفته گذشته نشت آمونیاک در فاز  یک پتروشیمی پردیس منجر به مصدومیت شدید شماری از کارگران شد. با گذشت 6 روز این حادثه، هنوز 4 تن از کارگران در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شیراز بستری هستند. به گفته کارگران، این حوادث کاری ناگوار که ناشی از نادیده گرفته شدن اصول ایمنی و سوء مدیریت است؛ چراکه برای کارفرما افزایش میزان تولید در اولویت اول قرار دارد.

آخرین خبرهای ایران