ارسال

فعالیت تبلیغی در سنندج به مناسبت گرامیداشت یاد جانباختگان بمباران شیمیایی بوتی


2017-05-11 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

بنابه گزارش دریافتی، صبح امروز پنجشنبه جمعی از رفقا و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به مناسبت گرامیداشت یاد جانباختن بمباران شیمیایی بوتی در آبیدر کوچک و در مسیر "کانی شفا" در "کوچک قران" اقدام به فعالیت تبلیغی کردند.
رفقا و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران با برافراشتن پرچم سرخ، نصب تصاویر رفقای جانباخته و نوشتن شعارهایی چون "زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد سوسیالیسم" و "رفقا راهتان ادامه دارد"، یاد رفقای جانباخته بوتی را گرامی داشتند.

آخرین خبرهای ایران