ارسال

تجمع دوباره مالباختگان موسسه کاسپین


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه مالباختگان موسسه کاسپین برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سرمایه های خود توسط دولت دست به تجمع زدند.
معترضان با برپایی تجمع در خیابان "میرداماد" تهران نسبت به مشارکت بانک مرکزی رژیم در پرونده غارت اموال مالباختگان و همچنین عدم توجه دولت به خواسته های آنان دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان چندی پیش نیز با برپایی تجمع در شعبه رسالت تهران خواستار بازپس گیری دارییهای خود شدند.

آخرین خبرهای ایران