ارسال

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد انتخابات فرمایشی رژیم


2017-05-12 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۲

"شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" با انتشار اطلاعیه ایی از تمامی مردم ستم دیده ایران خواست تا با شعار "نه به مضحکه انتخاباتی رژیم"  این نمایش را به رفراندومی برای نشان دادن عدم مشروعیت رژیم تبدیل کنند.
دربخشی از این اطلاعیه آمده است "انتخابات" را به هر شکل ممکن و موثر به فرصتی برای گسترش اعتراضات توده ای در سراسر کشور، در مسیر مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، مبدل سازیم.  راه حل، سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و تلاش و مبارزه برای جایگزینی، بدیلی سوسیالیستی است.

آخرین خبرهای ایران