ارسال

بی رونقی بازار انتخابات در سنندج


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش دریافتی، در آستانه برگزاری نماش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بازار انتخاباتی در شهر سنندج همچون دیگر شهر و بخشهای کردستان بی رونق است.
با توجه به فضای سرد انتخاباتی و بی توجهی مردم نسبت به این نمایشات حکومتی، بیشترین ستاد تبلیغات نامزدهای رژیم در مناطق فقرزده از جمله "نایسر، کانی کوزه له، نه نه له" همراه با پرداخت پول به جوانان بیکار، پرداخت پول به منازل و مغازه هایی که بنرهای تبلیغاتی کاندیدها را نصب می کنند و همچنین وعده های دروغین در خصوص ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، آب و برق و رفع مشکل فاضلاب این مناطق متمرکز شده است. در شهر سنندج یکصد و 83 نفر برای به اصطلاح شوراهای شهر خود را کاندید کرده اند که در این میان حدود سی درصد را زنان تشکیل می دهند. رژیم برای بازارگرمی این نمایش، تمامی به نام کاندید ها را تائید کرده و به تبلیغات بسیار عقب مانده و ارتجاعی میدان داده است. در میان مردم گفته می شود که به هر به اصطلاح کاندید مابین 100 میلیون تا 200 میلیون تومان هزینه تبلیغات پرداخت شده است. با این وصف بازار تبلیغات بی رونق و مردم آگاه و آزاده شهر سنندج نمایش های انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را با تمسخر و تحقیر کاندیدها می نگرند و اطراف ستادهای تبلیغاتی خالی از مردم است.

آخرین خبرهای ایران