ارسال

کارزار آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

آموزش بین الملل در همبستگی با "اسماعیل عبدی" و با درخواست آزادی فوری او کمپینی سراسری و بین المللی را از روز چهارشنبه 27 فرودین ماه آغاز کرده است.
آموزش بین الملل یک بار دیگر فراخوان همبستگی جهانی خود با اسماعیل عبدی را تصریح کرده و مصرانه از مقامات دولت ایران خواسته است که بدون درنگ اسماعیل عبدی، از رهبران زندانی اتحادیه ای آموزش و پرورش، که اعتصاب غذا، سلامتی اش را به مخاطره انداخته است، آزاد کند. آموزش بین الملل در بخشی از فراخوان خود تاکید کرده که رژیم ایران به جای توجه به خواسته معلمان، مانند ایجاد اتحادیه های مستقل، دستمزد های بالاتر از خط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب در سراسر کشور، طرح بازنشستگی مناسب، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را تشدید کرده است.

آخرین خبرهای ایران