ارسال

مشارکت پایین مردم کرج در انتخابات


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

نمایش انتخاباتی رژیم در شهر کرج نیز با بی تفاوتی و مشارکت پایین مردم روبرو شده است.
گزارشات رسیده تا ساعت ۱۲ از کرج حاکی است که که عوامل رژیم به منظور داغ کردن تنور نمایش انتخابات و به دلیل ترس از مشارکت پایین مردم، جمعی از شهروندان شهرهای دیگر را به کرج برده تا در شعبات اخذ رای حاضر شوند و رای دهند و بدین طریق بازار انتخابات را گرم نشان دهد.

آخرین خبرهای ایران