ارسال

مشارکت پایین مردم شهر دیواندره در نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

اخبار رسیده تا ساعت ۱۲ از شهر دیواندره حاکی از مشارکت پایین مردم در نمایش انتخاباتی رژیم است.
گزارشات حاکی است به دلیل مشارکت پایین مردم و حضور کمرنگ آنان در شعبات محل رای گیری، تعدادی از اشخاص با حضور در مقابل این شعبات به اصرار و خواهش از رهگذران می خواهند که به کاندیداهای مورد نظر آنان رای دهند. با این حال گزارش شده که حتی شعبات اصلی شهر از جمله "مسجد جامع، مسجد خلفای راشدین، کمیته امداد، شعبه مجتمع فرهنگی فاز 2" نیز خلوت بوده و تعداد کمی از مردم شرکت کرده اند.

آخرین خبرهای ایران