ارسال

بی رونقی نمایش انتخاباتی رژیم در شهر کرمانشاه


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

اخبار رسیده از کرمانشاه از بی رونقی نمایش انتخاباتی رژیم و مشارکت پایین حکایت دارند.
بنابه گزارشاتی که تا ساعت 12 به دست ما رسیده، مردم شهر کرمانشاه نیز مشارکت بسیار پایینی در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراها داشته و اکثر مردم این نمایش های رژیم را بایکوت کرده اند. به طوریکه مردم حضور بسیار کمرنگی در شعبات اخذ رای در نقاط مختلف این شهر از جمله "شش بهمن، گلستان، فرهنگیان، مسکن، محله سنجابی، کسرا ، فردوسی، تعاون و معلم" دارند.

آخرین خبرهای ایران