ارسال

مشارکت پایین مردم شهر مهاباد در نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

گزارشات رسیده از شهر مهاباد تا ساعت ۲ حاکی است که مردم این شهر نیز حضور کمرنگی در این نمایش انتخاباتی رژیم دارند.
بنابه گزارشات، نیروهای امنیتی و لباس شخصی رژیم این شهر را میلیتاریزه کرده و در میان مردم و در خیابان و محلات مهاباد مستقر شده اند. با این حال گزارشاتی که به دستمان رسیده حاکی اس مشارکت پایین مردم است.

آخرین خبرهای ایران