ارسال

عدم مشارکت مردم شهر بوکان در نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

نمایش های انتخاباتی رژیم در شهر بوکان نیز با عدم مشارکت گسترده مردم این شهر روبرو شده است.
گزارشات دریافتی از تا ساعت۲.۵ بوکان حاکی است که اکثر مردم این شهر نیز نمایش های انتخاباتی رژیم را بایکوت کرده اند. در همین حال بسیاری از مردم ضمن عدم مشارکت در این انتخابات به خارج از شهر برای تفریح رفته اند. ماموران امنیتی رژیم فضای شهر را به شدت امنیتی کرده اند.

آخرین خبرهای ایران