ارسال

بی توجهی مردم شهر نقده به نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

در ادامه بایکوت نمایش انتخاباتی رژیم در شهرهای ایران به ویژه کردستان، مردم شهر نقده نیز این نمایش را با عدم مشارکت گسترده خود پاسخ دادند.
گزارشات از نقده تا ساعت۴ حاکی است که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بسیار ناچیز است. آن تعدادی هم که شرکت کرده اند از حامیان کاندیداها یا عوامل رژیم هستند. در همین حال ماموران بە کندی کار رای دهندگان را راە می اندازند تا بازارشان را شلوق نگە دارند. در روستاهای مجاور نقدە نقدە نیز بازار انتخابات بە مراتب بی رونق تر است. ماشینهای انتخاباتی با سرنشینان زیاد کە از دیگر شهرها آمده اند مدام مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند اما با بی اعتنایی و بی توجهی کامل مردم روبرو می شوند.

آخرین خبرهای ایران