ارسال

شرکت نکردن اکثر مردم شهر پاوه در نمایش انتخاباتی رژِیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

اخبار رسیده از شهر پاوه تا ساعت۲ نیز حاکی است که نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراها با بی توجهی و بایکوت گسترده از طرف مردم این شهر روبرو شده است.
بنابه این گزارش، اکثر مردم شهر پاوه در این نمایش های رژیم شرکت نکرده و نسبت به آن بی توجه و آن را بایکوت کرده اند.

آخرین خبرهای ایران