ارسال

بی اعتنایی مردم شهر اشنویه نسبت به نمایش های انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین گزارشات دریافتی از شهر اشنویه تا ساعت ۳ نیز حاکی است که نمایش انتخاباتی رژیم با بی رونقی و بی اعتنایی مردم این شهر روبرو شده است.
بنابه گزارشات رسیده، اکثر مردم شهر اشنویه ضمن شرکت نکردن در این نمایش های رژیم، به منظور تفریح به خارج از شهر رفته اند. امامان جمعه در اشنویه و روستاهای اطراف از مردم خواسته اند که در این انتخابات شرکت کنند با این وجود، مردم با بی اعتنایی به این نمایش های رژیم، توجهی به آن نکرده و اکثر مشارکت نداشته اند.

آخرین خبرهای ایران