ارسال

ادامه بایکوت نمایش انتخاباتی در مریوان


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین گزارشات رسیده از مریوان تا ساعت ۴ حاکی است که فضای این شهر به طور کامل از طرف نیروهای رژیم میلیتاریزه و امنیتی شده است.
ماشین های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی رژیم در حال گشت زنی در نقاط اصلی و حساس شهر هستند. از تجمع و ایستادن افراد شخصی در نزدیک حوزه های رای گیری جلوگیری و عبور و مرور افراد را نیروهای امنیتی رژیم کنترل مین مایند . حوزه رای گیری مدرسه فضیلت در پایین تر از چهارراه اصلی همچنان خلوت دیده میشود

آخرین خبرهای ایران