ارسال

تجمع معلمان مدارس غیردولتی برای افزایش دستمزد و مزایا


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

معلمان آزادِ شاغل در بخش غیر دولتی از سراسر کشور روز یکشنبه 11 تیرماه به تهران رفته و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برپا کردند.
این معلمان که از حق بیمه و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز محروم هستند، نسبت به شرایط شغلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. معترضان خواسته خود را افزایش حقوق و مزایا و استخدام در آموزش و پرورش عنوان کردند.

آخرین خبرهای ایران