ارسال

پرداخت بخشی از مطالبات کارگران معترض ذوب آهن اردبیل


2017-07-14 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۳

به دنبال تحصن و اعتصاب غذای بیش از یکصد کارگر کارخانه تعطیل ذوب آهن اردبیل، بخشی از مطالبات این کارگران پرداخت شد.
در پی تحصن و اعتصاب غذای کارگران، دادستانی استان اردبیل برای بررسی خواست‌های کارگران اقدام کرده است. بنابه گزارشات، مجموع مطالبات حدود ۱۰۰ کارگر ذوب‌آهن اردبیل به ۳ میلیارد تومان بالغ می‌شود و مقرر شده در سه قسط به کارگران پرداخت شود. با پرداخت قسط اول، حدود ۸۵۰ میلیون تومان به حساب کارگران واریز شد و در نهایت کارگران به اعتصاب غذا و تحصن خود پایان دادند.

آخرین خبرهای ایران