ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه منیزیوم فردوس


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

کارگران کارخانه منیزیوم شهرستان فردوس در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و سایر مطالباتشان دست به تجمع زدند.
این کارگران نسبت به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق و 4 ماه حق بیمه شان معترض هستند. کارگران کارخانه منیزیوم فردوس واقع در استان خراسان جنوبی همچنین نسبت به اخراج تعدادی از همکارانشان اعتراض کرده و خواستار بازگشت به کار آنان شدند.

آخرین خبرهای ایران